deutsche flaggeengl zaszlohu zaszlo

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves ünneplő közönség!

Bod Péterről a köztudatban az él, hogy kiváló lelkipásztor, jeles irodalomtörténész és korának egyik legnagyobb erdélyi tudósa volt. Könyvgyűjtő szenvedélyéből fakadó enciklopedikus tudásának eredménye 21 kiadott és szinte ugyenennyi kiadatlan munkája. Tudomásunk van arról, hogy az élete utolsó állomáshelyéül szolgáló Magyarigen történetét is megírta, de ez a műve elveszett.

 

Kevesen tudnak arról, hogy Bod Péter látnoki képességgel is bírt, amiről csak keveseknek beszélt. Egyik fő támogatója, Bethlen Kata például tudott róla és általa a Bethlen család néhány tagja. Lelkészként nem merte e képességét a nyilvánosság előtt feltárni, de gyakori látomásait egy bőrborítású, kapcsos füzetbe lejegyezte. Még élete utolsó előtti napján, 1769. március 2-án is bejegyzést tett és leírta, hogy másnap végzetes baleset fogja érni. Maga is sokszor megrettent ettől a képességétől, hiszen olyan dolgokat látott, amelyek feldúlták a lelki nyugalmát. A bölcs ember tudta, hogy kortársai nem értenék meg mindazt, amit ő előre lát a jövőből, ezért a Magyar jövendő Erdélyben avagy a székelység missziója című  kéziratát a magyarigeni templom tornyába rejtette el és a díszítetlen bőr füzetet egy kenderspárgával átköttötte, egyházának pecsétjével lepecsételte és egy, a spárga alá csúsztatott papírlapra a következőket írta:


Nem sokára elmegyek e világból. Utolsó kívánságom ahhoz, aki ezen elrejtett kéziratomat megtalálja, ki ne bontsa, el ne olvassa születésem 300-dik évfordulója előtt. Ebben írtam le mindazt, amit megvilágosodott óráimban a jövőből megláttam. Hiszem, hogy mindaz, amit láttam, úgy lesz, amiként le van írva. Sem én, sem más emberfia ellene tenni nem tud.


Aláírás: Bod Péter
Kelt Magyarigenben, Anno 1769. Böjtmás hava 2-dik napján

 

Ennek a kéziratos füzetnek azóta hányatott sorsa volt. A magyarigeni régi gótikus templom 1787-ben történt barokk átépítése idején, a bontás előtti éjszakán a toronyból Bod Péter egyik hűséges, titokőrző tanítványa menekítette el a Bethlen család Bonyhán élő tagjához, aki tiszteletben tartotta a szerző kérését, és nem olvasott bele a füzetbe. Jó, hogy a kézirat elkerült Magyarigenből, hiszen 1849-ben a román pusztítás idején biztosan megsemmisült volna. Kettőszázhuszonöt esztendő alatti hányattatását most nem kívánom felsorolni, de a mindenkori őrzők lakelyein átélt I. világháborús megszállást, II. világháborús bombatámadást, a kommunizmus alatt szekuritátés házkutatást, végül évtizedeken át Marosvásárhelyen várták a titok tiszteletben tartói, hogy eljöjjön a bűvös 300-ik évforduló. És most eljött az ideje annak, hogy bepillantást nyerjünk abba, amit Bod Péter a máról látott. Örvendek annak, hogy elsőként olvashatok fel részleteket ebből a most már nyilvánosságra hozható műből. Csak a bennünket közvetlenül érintő részekből idézek néhányat:


Erdély egészében, ugyanúgy, mint ahogyon kedves szolgálati helyemen, Magyarigenben, igen magcsappan a magyarság számaránya és lélekszám tekintetében a románok kerülnek többségbe. Ők fognak uralkodni és törvényt alkotni. Elveszik évszázadok óta birtokolt javainkat, jó hírű iskoláinkat. Egyházközségeink elnéptelenednek, templomaink harangjai elnémulnak, temetőinket feldólják, sírjainkra rátemetkeznek...


Magyarigen temploma is elárvul, romossá válik, de jön majd egy küzdelmet vállaló pap, aki újjá varázsolja és ezzel a cselekedetével reményt erősít, hitet ad sokaknak.


A székelyek erejét az új hatalom nem tudja megtörni. Ez a vidék marad az erdélyi magyarság megújulását előmozdító központja. Újból lesznek híres iskoláink, amelyek szellemiségemet viszik tovább. Akik ezekben fognak tanítani, ugyanúgy hinni fognak Istenben, a tudományosságban, az örökkévalóságban, mint jómagam.


Éppen születésem 300-dik évfordulója tájékán indul ki Háromszékről és Csíkból egy olyan mozgolom, ami a vármegyei területeken teljesen elárvult magyar közösségek felkarolását tűzi ki célul. (Itt meg lehet jegyezni, hogy a két megyei tanács szórványprogramjáról van szó.) Ez életet lehel a szülöföldjükön megmaradni akaró kis közösségekbe, ugyanakkor a székelyekben erősíti a felelősségtudatot.


Romossá vált templomok újulnak meg az összetartozás erejéből.


Fontossá válnak a székelyek körében a régi jelképek és újak is kerülnek melléjük. Mindegyik településnek címere lesz és a megyék zászlókkal erősítik a regionális öntudatot.


Az anyanyelvi elnyomás évtizedei után lehetőség lesz a teljes körű magyar nyelvhasználatra. (Anyanyelvhasználat a közigazgatásban.)


Elismert egyetemei is lesznek Székelyföldnek, ahol magyarul tanulva lehet tudóssá válni.


(Pl. A Bod Péter Líceumban is működik a Babes-Bolyai tagozata)


Újból lóra ül a székely. Rangos lovas versenyeket és huszártoborzókat szerveznek.


Gyógyforrásainkat újból befogják és hasznosítják. (Borvizek útja program.)


A javuló útviszonyoknak köszönhetően egyre több külföldi látogat Székelyföldre.


Ez a vidék magyar művelődési és művészeti központtá válik. (Lásd a sok kulturális rendezvény: Grafikai biennale és egyebek)


Míves könyvek látnak e vidéken napvilágot. Olyan egyedi kötetetek és sorozatok, amelyek hozzájárulnak az itteni magyar közösség megmaradásához. (Pl. Háromszék Vármegye kiadó, Sz.N.M., Bod Péter Könyvtár kiadványaii)


Szülőfalum szomszéd községében, Alsócsernátonban egy néptanító töténelmi-népismei gyűjteményt hoz létre. Ezen a helyen majd gyakran idéznek.


Még idézhetnék a több mint két évszázada jövőként látott, de általunk jelenként megélt műből. Úgy gondolom, hogy mindannyian felismerték, hogy amit Bod Péter egy soha meg nem írt, képzeletbeli munkájában megfogalmazhatott volna, az a miáltalunk teremtett valóság.


Bízom abban, hogy születésének 300-ik évfordulóján Bod Péter szellemóriás ránk tekint odafentről és elégedett mindazzal amit lehetőségeink szerint tettünk, teszünk és tenni akarunk.

 

Sepsiszéki Nagy Balázs

Ökumenikus kápolna
a gyarapodó magyarságért

Gyumolcsolto Boldogasszony okumenikus kapolna

Mozgalom nemzetünk megmaradásáért!

gyarapodo magyarsag

© uzvolgye.info - 2020

Webdesign: Digital Studio